Všeobecné podmienky účasti na zájazdoch CK Go Slovakiet.com s.r.o.

Všeobecné podmienky účasti na zájazdoch sú záväzné pre klientov, ktorí si objednali zájazd priamo alebo sprostredkovane u CK Go Slovakiet.com s.r.o.

Hlavným predmetom činnosti CK Go Slovakiet.com s.r.o., Mierová 70, 82105 Bratislava, IČO 44 750 153, DIČ2022821262 je organizovanie zájazdov štandardných i na objednávku pre jednotlivcov i skupiny.

  1. Vznik zmluvného vzťahu

1.1.      Zmluvnými stranami zmluvy o obstaraní zájazdu /Zmluva/ sú CK Go Slovakiet.com s.r.o. /ďalej len CK/ a objednávateľ, fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, jej splnomocnený zástupca resp. tretia osoba v prospech ktorej bola zmluva uzatvorená. Zmluvný vzťah vzniká na základe podpisu  objednávateľa a následnej akceptácie zmluvy zástupcom CK. Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy sa týkajú všetkých osôb uvedených v Zmluve. Objednávateľ ručí za plnenie zmluvných záväzkov uvedených osôb.

1.2.      Obsah zmluvy sa určuje podľa jednotlivých produktov CK a ich dodatočných spresnení vrátane týchto Všeobecných podmienok a Reklamačného poriadku. Pri zájazdoch na objednávky sa uzatvorenie zmluvy riadi podmienkami uvedených v objednávateľom potvrdenej objednávke.

1.3.      Zmluvou sa CK zaväzuje, že objednávateľovi obstará zájazd a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu zájazdu v súlade so znením týchto Všeobecných podmienok.

1.4.      Povinnosť plnenía pre CK vzniká a/ podpisom Zmluvy objednávateľom a jej potvrdením CK, b/ prehlásením objednávateľa o akceptácii týchto Všeobecných podmienok

  1. Cena zájazdu

2.1.      Cena zájazdu zahŕňa uvedený štandard a služby zahrnuté v ponuke. Cena sa môže navýšiť o doplnkové služby, alebo nadštandard podľa želaní klienta. Cena obvykle zahŕňa transfery, dopravu, ubytovanie, stravovanie, program, služby sprievodcu. Konkrétny rozsah   základných a doplnkových služieb je uvedený v Zmluve.

2.2.      Objednávateľ má nárok len na zľavy, ktoré sú v platnosti ku dňu podpisu zmluvy. Kumulácia zliav nie je prípustná. Pri zľavách pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu.

2.3.      Ceny zájazdu sú uvedené v EUR.

2.4.      CK môže navýšiť ceny zájazdu alebo fakultatívneho programu v prípade zmene okolností, ktoré vplývajú na konečnú cenu a to a/ v prípade navýšenia ceny dopravy o viac ako 5 pct b/ platieb spojených s dopravou ako letiskové poplatky, diaľničné poplatky, lodné trajekty, spoplatnené mosty a pod. a c/ ubytovania v prípade navýšenia viac ako o 5 pct.

2.5.      O úprave cien musí CK informovať  zákazníka najneskôr 21 dní pred uskutočnením zájazdu.

  1. Platobné podmienky

3.1.      CK má právo na zaplatenie objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný  splatnú cenu zájazdu  pred poskytnutím CK zaplatiť.

3.2.      CK je oprávnená požadovať pri podpise Zmluvy zálohu vo výške 40 pct z celkovej ceny zájazdu /vrátane doplnkových služieb/. Zostávajúca časť ceny zájazdu je splatná  najneskôr 30 dní pred dňom nástupu na zájazd. /ak nie je dohodnuté inak/.

3.3.      V prípade last minute zájazdu je CK oprávnená požadovať 100 pct ceny zájazdu už pri podpise Zmluvy.

3.4.      V prípade omeškania objednávateľa s úplným uhradením zájazdu je CK oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od Zmluvy, pričom objednávateľ je povinný uhradiť náklady spojené so zrušením zájazdu resp. odstúpenia od Zmluvy /storno poplatky/. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté. V prípade, že CK od Zmluvy neodstúpi ani nezruší zájazd, má právo od objednávateľa požadovať celkovú cenu zájazdu v plnom rozsahu a to bez ohľadu, či objednávateľ služby čerpal alebo nie. Objednávateľ je povinný v tomto prípade požadovanú sumu CK uhradiť. Poplatky za zmenu zmluvy vyžiadané objednávateľom a sankčné poplatky sú splatné ihneď.

3.5.      Účastník zájazdu má právo na čerpanie služieb len v prípade úplného zaplatenia ceny zájazdu.

  1. Práva účastníka zájazdu

4.1.      Právo na riadne a včasné poskytnutie potvrdených služieb. Pokiaľ bez zavinenia CK dohodnuté služby nečerpá, nemá právo na ich náhradu.

4.2.      Právo na dodatočné informácie, na informácie o zmenách zájazdu, jeho ceny a rozsahu služieb.

4.3.      Právo zrušiť svoju účasť v zájazde kedykoľvek pred jeho začatím, formou odstúpenia od Zmluvy, za podmienok uvedených v storno podmienkach.

4.4.      Právo písomne oznámiť CK, že sa zájazdu za neho zúčastní iná osoba. Pôvodný a nový účastník však zodpovedajú za riadne zaplatenie ceny zájazdu a poplatkov .

4.5.      Právo na reklamáciu poskytnutých služieb.

4.6.      Právo na ochranu osobných údajov.

4.7.      Právo obdržať aj doklad o povinnom poistení CK pre prípad insolventnosti,, obsahujúci označenie poistovne.

  1. Povinnosti účastníka zájazdu

5.1.      Uvádzať pravdivé údaje v Zmluve a predložiť doklady, ktoré CK potrebuje pre účel obstarania zájazdu a poskytnúť potrebnú súčinnosť.

5.2.      Poskytnúť kontaktné údaje CK

5.3.      Osobám mladších  ako 15 rokov poskytnúť sprievod dospelej osoby.

5.4.      Uhradiť včas celú cenu zájazdu a na vyžiadanie CK poskytnúť doklad o tejto úhrade.

5.5.      Prevziať si od CK písomné pokyny pre účasť najneskôr 7 dní pred uskutočnením zájazdu a podľa nich sa riadiť.

5.6.      Dostaviť sa v stanovenom čase a mieste zrazu účastníkov zájazdu aj so všetkými dokladmi požadovaných podľa pokynov.

5.7.      Vopred oznámiť ak účastník zájazdu nie je štátnym príslušníkom SR, v opačnom prípade CK nezodpovedá za riadne a včasne zabezpečenie zájazdu pre takéto osoby.

5.8.      Dodržiavať pasové, colné, zdravotné a daľšie predpisy cieľovej a tranzitujúcej krajiny. Náklady vzniknuté porušením tohto ustanovenia znáša objednávateľ resp. účastník zájazdu.

5.9.      Povinnosť nahradiť škodu, ktorá vznikla zavinením účastníka v dopravnom prostriedku, hoteli a pod.

5.10.   Riadiť sa pokynmi CK, dodržiavať časy a miesta odchodov a zrazov. V prípade, že ohrozí program zájazdu, obťažuje ostatných,  účastník stráca právo čerpania služieb bez poskytnutia finančnej náhrady. Zároveň nesie zodpovednosť za všetky škody /ak vzniknú/ spôsobených svojim konaním.

  1. Zmeny dohodnutých služieb, ich právne následky , zrušenie zájazdu

6.1.      Rozšírenie alebo zmena poskytnutých služieb musí byť taxatívne uvedená v Zmluve.

6.2.      Zmena a odchýlky určitých poskytnutých služieb sú prípustné/letecké služby, termín, trasy, program/.

6.3.      CK nezodpovedá za prípadné meškanie z dôvodu technických problémov, počasia, zlej prejazdnosti hraničných priestorov, dopravnej situácie a pod.

6.4.      V prípade, že účastník z vlastného rozhodnutia predčasne  ukončí zájazd všetky náklady s tým spojené idú na jeho náklady a nemá nárok na refundáciu neposkytnutých služieb.

6.5.      CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v prípade, ak sa nedosiahol minimálny počet účastníkov uvedený pre jednotlivý zájazd. CK tak musí urobiť najneskor 14 dní pred začatím zájazdu.

6.6.      CK je oprávnená vykonávať operatívne zmeny programu v priebehu zájazdu. Program nie je možné meniť na základe individuálnych požiadaviek. Z vážnych dôvodov može CK zrušiť  časť programu, je však povinná zabezpečiť náhradný program v primeranom rozsahu.

Odstúpenie od Zmluvy, storno poplatky

6.7.      Účastník zájazdu má právo odstúpiť od Zmluvy a na vrátenie zálohy alebo celej ceny zájazdu bez uplatnenia storno poplatkov v prípade že CK zmení termín zájazdu o viac ako 7 dní. Odstúpenie od Zmluvy musí byť urobené písomne.

6.8.      Ak dôvod odstúpenia účastníka od Zmluvy nebol zavinený CK, je účastník povinný uhradiť sankčný poplatok 30 EUR.

6.9.      40 pct z celkovej ceny zájazdu, ak účinky odstúpenia účastníka od Zmluvy nastali od 45. – 40. dňa pred odchodom

6.10.   60 pct z celkovej ceny zájazdu ak účinky odstúpenia nastali od 39.-31. dňa pred odchodom.

6.11.   75 pct z celkovej ceny zájazdu ak účinky odstúpenia nastali od 30. – 15. Dňa pred odchodom

6.12.   100 pct celkovej ceny zájazdu ak účinky odstúpenia nastali menej ako 15 dní pred odchodom, nedostavením sa k odchodu, alebo zmeškania odletu.

6.13.   Pri určení počtu dní pre výpočet storno poplatku sa započítava i deň doručenia storna, naopak nezarátava sa prvý deň zájazdu.

6.14.   CK má právo odpočítať nárok na storno poplatok už zo zaplatenej zálohy/ceny zájazdu.

6.15.   CK môže pred nástupom na zájazd odstúpiť s okamžitou platnosťou od Zmluvy ak a/ do 14 dní pred odchodom pri nesplnení minimálneho počtu účastníkov. CK musí účastníka včas informovať.

6.16.   V prípade zásahu „vyššej moci „ CK je povinná urobiť všetky kroky na čo najskoršie dopravenie účastníka do SR. CK má nárok na úhradu pomernej časti poskytnutých služieb. Náklady s predčasným návratom z tohto titulu zmluvné strany znášajú rovným dielom.

6.17.   CK môže odstúpiť od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľa a to okamžite.

6.18.   Okamžite ak účastník zájazdu svojim správaním vážne narušuje priebeh zájazdu. Náklady odstúpenia zmluvy znáša účastník.

6.19.   V prípade neúčasti jednej z osôb, pre ktoré bolo zabezpečené ubytovanie v dvojlôžkovej izbe, je druhý účastník povinný doplatiť príplatok k cene za jednolôžkovú izbu.

6.20.   V prípade, že účastník zájazdu nenastúpi alebo ak nevyužije zabezpečené služby z vlastného rozhodnutia nemá nárok na vrátenie pomernej časti zájazdu/služby.

  1. Reklamácie, zodpovednosť za škodu

7.1.      V prípade ,ak služby dohodnuté v zmluve neboli účastníkovi poskytnuté zo strany CK riadne a včas, vzniká účastníkovi zájazdu právo na reklamáciu. Nároky z reklamácie musí účastník zájazdu uplatniť písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 90 dní od skončenia zájazdu, inak právo na reklamáciu zaniká.

7.2.      Účastník zájazdu je povinný závady v poskytovaní služieb uplatniť u sprievodcu zájazdu, prípadne vedúceho prevádzky, ktorá poskytuje službu, aby mohla byť závada odstránená okamžite. Inak nárok na reklamáciu zaniká. V prípade, že závada nie je odstrániteľná namieste účastník a sprievodca spíšu reklamačný protokol, ktorý musí byť včas predložený CK.

7.3.      Pri riešení reklamácie je účastník povinný poskytnúť CK maximálnu súčinnosť.

7.4.      CK nezodpovedá za škody účastníka spôsobené treťou osobou nesúvisiacou  so zájazdom samotným.

7.5.      CK nezodpovedá za meškanie letov a za následky z toho plynúcich. Výška náhrady škody /strata, poškodenie batožiny, meškanie lietadla, zmena času odletu a pod/sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú prepravu.

7.6.      Predmetom reklamácie nie je škoda resp. iná majetková alebo nemajetková újma, ktorá vznikla účastníkovi zájazdu a je krytá poistným plnením, ani taká škoda, újma, ktorá je z rozsahu poistného krytia vyňatá.

7.7.      CK nezodpovedá za správnosť údajov uvedených v propagačných materiáloch, ktoré sama nevydala.

  1. Povinné poistenie

8.1.      CK je povinná  mať v zmysle Zákona c 28/2001 Z.z. uzatvorenú poistnú zmluvu a na jej základe vzniká účastníkovi zájazdu právo na plnenie v prípadoch, keď CK v prípade svojho úpadku : a/ neposkytne dopravu účastníkovi zájazdu z miesta pobytu v zahraničí do SR, pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu, b/ nevráti účastníkovi zájazdu zaplatenú cenu resp. zálohu zájazdu v prípade, že sa zájazd neuskutoční c /nevráti účastníkovi zájazdu rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, že sa zájazd uskutočnil len  z časti.

8.2.      CK je povinná odovzdať účastníkovi spolu so Zmluvou aj doklad dokumentujúci toto poistenie a  obsahujúci názov poisťovne a ostatné náležitosti /podmienky poistenia, spôsob oznámenia poistnej udalosti a pod./

  1. Cestovné poistenie

9.1.      V cene zájazdu nie je zahrnuté komplexné cestovné poistenie, ako poistenie liečebných nákladov v zahraničí, zodpovednosť za škodu, storna zájazdu.

9.2.      CK na požiadanie takéto poistenie na náklady účastníka sprostredkuje u svojej zmluvnej poistovne.

  1. Záverečné ustanovenie

Objednávateľ potvrdzuje svojim podpisom Zmluvy, že jemu aj ďalším účastníkom zájazdu s ním uvedených v Zmluve sú  tieto Všeobecné podmienky známe, že porozumeli jeho obsahu, súhlasia s nimi a v plnom rozsahu ich prijímajú.