GDPR – Princípy ochrany osobných údajov v spoločnosti

SLOVAKIET.COM S.R.O. a GO SLOVAKIET.COM S.R.O.

 

Prevádzkovateľ údajov/osoba zodpovedná za ochranu údajov :

Mgr. Lucia Žáková, Mierová 70, 82105 Bratislava, email :  zaba@zutom.sk, info@slovakiet.com, tel.: 0948 404810

Prehlásenie

V súlade s existujúcou legislatívou o ochrane osobných údajov – Zákona 122/2013 Ochrana osobných údajov a Nariadenie EU 2016/679 GDPR sa zaväzujeme chrániť a rešpektovať vaše súkromie podľa nasledujúcich zásad a princípov :

Účel a rozsah spracúvania osobných údajov

Osobné údaje fyzických osôb v rozsahu meno a priezvisko, email, telefón a poštová adresa zhromažďujeme za účelom nepravidelného rozosielania ponúk vianočného dovozu rýb /Slovakiet.com/ a rovnako  pozvaní k účasti našich  zákazníkov  na našich občasných zájazdoch do Dánska. Predmetom zhromažďovania údajov nie sú   špecifické ani citlivé osobné údaje a ani svojim charakterom jedinečné identifikačné osobné údaje.  Všetky osobné údaje sú zhromažďované na základe Vášho súhlasu. Na zhromažďovanie údajov používame cokies a webové navigačné navigačné informácie na www.slovakiet.com, www.dansko.sk a www.udenylosos.sk.

Váš súhlas a právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaja zhromažďujeme výhradne na základe Vášho osobného súhlasu, ktorý budeme registrovať, rovnako ako jeho korekcie alebo stiahnutie súhlasu.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek vziať späť emailovou správou alebo telefonicky. Odvolanie Vášho súhlas nijakým spôsobom neovplyvní zákonnosť evidovania osobných údajov pred aktom odvolania súhlasu.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Vaše osobné údaje nie sú predmetom  ich ďalšieho šírenia, predaja či prenájmu tretím stranám. Jedinou výnimkou postúpenia osobných údajov sú letecké spoločnosti /v rozsahu meno a priezvisko, pri detských a seniorských zľavách aj dátum narodenia/ za účelom vystavenia leteniek alebo tzv. „rooming list“ – zoznam ubytovaných /meno a priezvisko/ pre hotely a ubytovacie zariadenia. Spolupracujúce tretie osoby /letecké spoločnosti a hotely/ sú však na zmluvnom základe  povinné chrániť poskytnuté osobné údaje v súlade s existujúcou legislatívou o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté oprávneným osobám v prípade ochrany našich vlastným práv resp. v prípade súdnych sporov. Vaše osobné údaje spracúvame výhradne na  území EÚ.

Doba  a spôsob uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať primeranú dobu, po ktorú plnia svoj účel resp. do doby kedy odvoláte svoj súhlas. Platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Neaktuálne a nepotrebné údaje budú vymazané bezpečným spôsobom. Uvedené neplatí ak Vaše osobné údaje sú predmetom predchádzajúcich vzájomných zmluvných vzťahov /faktúry za dodaný tovar, zmluvy o obstaraní zájazdu a pod/ na ktoré sa vzťahuje legislatívna o archivovaní dokumentov.

Osobné údaje uchovávame  výhradne na externých resp. kódovaných pamäťových nosičoch uložených v bezpečne uzamknutých priestorov. Databáza vašich osobných údajov nie je dostupná na internete a technicky nie je možné jej zneužitie či zcudzenie.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo  kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie účelu ich použitia.  Máte plné právo sťažnosti u orgánov dohľadu. V prípade vašich výhrad nespokojnosti kontaktujte prevádzkovateľa/zodpovednú osobu /viď  horeuvedené kontakty/ alebo Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 82007 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk. Tel : 02/32313220

Zmeny

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady a princípy. V prípade ich zmeny aktuálna verzia bude uvedená na webstránkach prevádzkovateľa /www.dansko.sk, www.udenylosos.sk,www.slovakiet.com/ resp. prevádzkovateľ  emailom oznámi zmeny všetkým dotknutým osobám, ktoré poskytli súhlas

Bratislava,

19.5.2018